top of page

AV vanaf 01.05.2022

1. Algemeen en toepassingsgebied
1. Deze algemene voorwaarden "AV" vormen de basis voor zakelijke relaties met:

 

EMIT Sales and Projects GmbH
Wilhelm-Ruppert-Str. 38,
51147 Keulen

- hierna te noemen "EMIT" -


Tegenovergesteld aan:


a) Ondernemingen, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke bijzondere fondsen in de zin van 310 lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek


-  hierna te noemen "klant" -


of


b) particulieren

 
- hierna te noemen "particuliere klanten" -

2. Van deze AV afwijkende voorwaarden, alsmede tegenstrijdige AV en AEB (algemene inkoopvoorwaarden) van de klant worden hierbij tegengesproken en zijn niet geldig.
3. Mondelinge afspraken en bijzondere afspraken blijven ongeldig of behoeven schriftelijke bevestiging door EMIT om bindend te zijn.
4. Onze voorwaarden zijn ook geldig indien de klant de geldigheid van de verkoop- en leveringsvoorwaarden in het algemeen of de voorwaarden van EMIT uitsluit en EMIT hiertegen niet uitdrukkelijk bezwaar maakt. Voorwaarden, reglementen, AEB, algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van toepassing indien EMIT daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
5. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard op het moment dat EMIT een opdracht van de opdrachtgever overeenkomstig artikel 3.2 heeft ontvangen, doch uiterlijk bij ontvangst van goederen of andere diensten door de opdrachtgever.
6. EMIT is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover dit nodig is om latere gelijkwaardigheidsverstoringen op te heffen of aan te passen aan gewijzigde (zoals juridische of technische) randvoorwaarden. Overeenkomstige wijzigingsmeldingen over de inhoud van de gewijzigde regelgeving worden verzonden naar de laatst bekende adressen van de opdrachtgever. Deze wijziging wordt onderdeel van het contract als de klant niet binnen zes weken reageert
Ontvangst van de wijzigingsmelding is in strijd met de opname in de contractuele relatie met EMIT, schriftelijk of in tekstvorm.
7. Alvorens de schriftelijke bestelling te plaatsen en alvorens een overeenkomst te sluiten, kan de klant zich zelfstandig informeren over de laatste versie van de algemene voorwaarden van EMIT, die beschikbaar zijn om te downloaden op https://www.emit.de/agb.

2. Eigendom en auteursrecht

1. EMIT behoudt haar onbeperkte eigendoms- en auteursrechtelijke gebruiks- en exploitatierechten voor ontwerpen, concepten, suggesties, ontwerpen, kostenramingen, tekeningen en andere documenten (hierna: documenten).
2. De documenten mogen alleen met voorafgaande toestemming van EMIT voor derden toegankelijk worden gemaakt en dienen op verzoek onverwijld te worden geretourneerd indien de bestelling voor een levering niet bij EMIT is geplaatst.
3. Op de documenten van de opdrachtgever is het bepaalde in de artikelen 2.1 en 2.2 van overeenkomstige toepassing; deze kunnen echter toegankelijk worden gemaakt voor derden aan wie EMIT leveringen mag overdragen of die contractueel betrokken zijn bij het calculatieproces
moet zijn om de orderafhandeling mogelijk te maken.


3. Aanbieding en totstandkoming contract
1. Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
2. Bij ons geplaatste bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever. Het maakt daarbij niet uit of deze bestelling schriftelijk of in tekstvorm, telefonisch, per fax of per e-mail is gedaan. Opdrachten worden geacht door EMIT te zijn aanvaard indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3. Overeenkomsten worden rechtsgeldig op het moment dat wij de schriftelijke orderbevestiging verzenden, uiterlijk bij het verrichten van de levering of dienst.
4. De omvang van onze dienstverlening vloeit voort uit onze orderbevestiging.
5. Indien daarna aanvullende diensten worden aangevraagd, voeren wij deze alleen uit als wij deze ook bevestigen. Aanvullingen, wijzigingen of mondelinge afspraken vereisen ook onze schriftelijke bevestiging om van kracht te zijn.

4. Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro's. EMIT behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen en fouten aan te brengen.
2. Tenzij anders vermeld, zijn alle aangeboden prijzen netto (plus belastingen) af fabriek en zijn geldig gedurende vier weken.
3. De op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen worden in rekening gebracht.
4. Tenzij anders mogelijk, is onze projectberekening gebaseerd op empirische waarden van eerdere diensten die vergelijkbaar zijn met het gevraagde dienstenaanbod. De servicebeschrijving staat grofweg in onze begeleidende brieven en in kostenramingen. U krijgt uiterlijk bij ons aanbod volledige kostenbeheersing, in de berekening waarvan alle bindende details zijn meegenomen.

5. Bijzondere voorwaarden, bijv. bij het verlenen van betaalde diensten
A. Bewijs van prestaties voor stijgingen en dalingen
1. Voor zover betaalde diensten door EMIT worden gefactureerd naar werkuren of dagen werk, stuurt EMIT na uitvoering van de opdracht een aan de opdrachtgever
Bewijs van prestaties in tabelvorm.
2. De omschrijving van de door EMIT te verlenen dienst vloeit voort uit de tot stand gekomen opdrachtbevestiging conform artikel 3.5. De werklast voor de geleverde diensten wordt vergoed tegen kostprijs, tenzij een aparte vergoedingsovereenkomst is gemaakt.
3. Indien de klant niet binnen 10 werkdagen na ontvangst bezwaar maakt tegen de op het prestatiebewijs vermelde diensten, heeft hij de bewijslast dat de
vermelde (deel)diensten werden niet geleverd door EMIT.
B. werkuren
1. Alle vermelde prijzen hebben betrekking op eendaagse producties, maximale werktijd 8 uur. Aanvullende diensten, nachttoeslagen, maar ook eventuele kortingen voor langdurig
Producties worden niet in aanmerking genomen en moeten individueel worden onderhandeld door de contractpartners.
C. arbeidsveiligheid
1. Het is de plicht van de klant om EMIT tijdig op de hoogte te stellen van eventuele risico's en gevaren op de geplande gebruikslocatie vóór de aanvraag en uiterlijk voordat de werkzaamheden beginnen
informeren.
d.w.z. levering van materiaal
1. Het door de opdrachtgever ter uitvoering van het project/productie aan EMIT ter beschikking gestelde materiaal dient in een veilige en bruikbare staat te verkeren
voorwaarde. Hier zijn de algemeen erkende regels van de technologie (DIN, VDE ...), de algemeen erkende veiligheid en gezondheid op het werk
Houd u aan de regels en bepalingen van het reglement van de branchevereniging.
2. Vertragingen als gevolg van niet-naleving zijn voor rekening van de klant.

6. Levering
1. De klant dient al zijn verplichtingen naar behoren en tijdig na te komen, in het bijzonder het tijdig en deugdelijk aanleveren van de benodigde documenten en materialen, het verlenen van ontheffingen en andere goedkeuringen en het nakomen van de overeengekomen betalingstermijnen.
2. EMIT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de levering uit te stellen indien een dreigende vertraging blijft bestaan als gevolg van gebeurtenissen waarvoor de klant verantwoordelijk is. Indien deze omstandigheid ertoe leidt dat het opgegeven schema opnieuw moet worden gepland en indien nodig extra kosten moeten worden gepland, heeft de klant niet het recht om het contract te ontbinden.
3. Afhankelijk van het geval worden goederen geleverd vanuit het EMIT-magazijn in Keulen of, in het geval van directe levering, vanuit het magazijn van de betreffende fabrikant aan de klant.
4. Leveringen geschieden voor rekening van de klant en voor risico van de ontvanger.

5. Gegevens en software worden gelijkgesteld met het verzenden van goederen bij verzending van de gegevensdrager. Gegevensdragervrije leveringen van documenten en software, planningsresultaten of andere immateriële zaken worden ter download aangeboden. De leveringsdatum wordt geacht te zijn bereikt zodra de goederen ter beschikking zijn gesteld.
6. De leveringsdatum voor goederen wordt geacht te zijn bereikt op het moment van acceptatie door de vervoerder.
7. De keuze van de verzendmethode wordt gemaakt door EMIT, tenzij de klant andere specificaties heeft opgegeven.
8. Door ons opgegeven leveringstermijnen/leveringsdata zullen zoveel mogelijk in ons eigen belang worden nageleefd. Ze zijn echter niet bindend indien dit niet uitdrukkelijk afzonderlijk is overeengekomen.
9. In geval van overmacht, bijvoorbeeld:
A. mobilisatie, oorlog, terreurdaden, oproer, vandalisme of soortgelijke gebeurtenissen,
B. staking, uitsluiting,
C. stroomstoringen, internetstoringen,
d.w.z. Virus- en andere aanvallen door derden op de IT-systemen van EMIT,
e. Obstakels als gevolg van Duitse, Amerikaanse en andere toepasselijke nationale, EU- of internationale regelgeving van buitenlandse handelswetgeving of vanwege andere omstandigheden waarvoor EMIT niet verantwoordelijk is, of
f) niet-tijdige of correcte levering aan EMIT

zelfs als ze zich voordoen bij onze onderleveranciers, is EMIT niet verantwoordelijk voor de vertraging in levering en uitvoering, zelfs in het geval van bindend overeengekomen deadlines en data, en de deadlines worden op passende wijze verlengd.

10. Duurt deze vertraging langer dan 8 weken, dan is de koper gerechtigd, na schriftelijk een redelijke bedenktijd te hebben gesteld, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden met betrekking tot het nog te vervullen gedeelte.
11. Zowel vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens vertraging in de levering als vorderingen tot schadevergoeding in plaats van nakoming zijn in alle gevallen van vertraagde levering uitgesloten, ook na het verstrijken van een door EMIT gestelde leveringstermijn. Dit geldt niet als er sprake is van aansprakelijkheid in geval van opzet, grove schuld of wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De klant kan het contract alleen herroepen in het kader van de wettelijke bepalingen als EMIT verantwoordelijk is voor de vertraging in de levering.
12. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de opdrachtgever houdt niet verband met bovenstaande regeling.
13. EMIT is uitdrukkelijk gerechtigd deelleveringen en deeldiensten te verrichten.
14. Indien de verzending of levering op verzoek van de klant meer dan 14 dagen na kennisgeving van gereedheid voor verzending wordt vertraagd, kan de klant een opslagvergoeding van 3% van de prijs van de te leveren artikelen voor elke extra week in rekening worden gebracht begonnen. Het staat contractpartijen vrij om hogere of lagere opslagkosten aan te tonen.
15. Weigering om gesloten verkoopovereenkomsten te accepteren - inclusief naleveringen uit verkoopovereenkomsten - is niet toegestaan
16. Indien de verzending of levering wordt vertraagd om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is of indien de klant om andere redenen in gebreke blijft met de acceptatie, gaat het risico over op de klant.
17. Retourneren en ruilen van goederen zijn uitgesloten.
18. Als we desondanks akkoord gaan met een retourzending als gebaar van goede wil, hebben we het recht om een retourvergoeding van 30% van de waarde van de goederen in rekening te brengen om onze kosten gedeeltelijk te dekken, maar ten minste € 25 en alle onkosten en verwerkingskosten.
19. In dergelijke gevallen vindt retournering slechts plaats na voorafgaande schriftelijke toestemming van EMIT en zonder uitzondering voor materiële goederen die zich in de originele verpakking bevinden en zich in een ongebruikte, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden. In ieder geval moet de klant het bewijs leveren van de staat van de geretourneerde goederen.
20. Alle bewerkings-, vracht- en verpakkingskosten worden eveneens aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Retourzendingen zijn altijd voor risico van de terugkerende klant.
21. De opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor de verwijdering van de geleverde producten overeenkomstig het bepaalde in de "Wet op elektrische en elektronische apparaten - ElektroG". Bij doorverkoop draagt de klant deze verplichting over aan zijn contractpartner. Voor EU-klanten buiten Duitsland moet de implementatie van WEEE in de nationale wetgeving in acht worden genomen.

7. Schade tijdens transport

1. Particuliere klanten en opdrachtgevers klagen over transportschade direct bij de bezorger.
2. Neem daarnaast contact met ons op. De contactmogelijkheden zijn te zien in het impressum.
3. Houd er rekening mee dat het niet indienen van een klacht of contact voor uw
wettelijke garantierechten hebben geen enkele consequentie. Ze helpen echter om claims tegen het transportbedrijf te kunnen doen gelden.

4. Voor opdrachtgevers geldt met betrekking tot de keuringsnorm § 377 HGB: De ontvanger van een levering dient deze direct op transportschade te inspecteren en eventuele schade direct schriftelijk te melden aan het transportbedrijf en EMIT.
5. De ontvanger is verantwoordelijk voor het naleven van de meldingstermijnen en formaliteiten van het betreffende transportbedrijf. Wij nemen de afwikkeling van de transportschade met de transportverzekeringsmaatschappij over en laten de klant zijn diensten in ontvangst nemen. Een directe uitvoering van de transportverzekering aan de klant is uitgesloten.

8. Voorbehoud van prestaties

1. De uitvoering van het contract is onderworpen aan de voorwaarde dat er geen belemmeringen zijn vanwege Duitse, Amerikaanse of andere toepasselijke nationale, EU- of internationale voorschriften van het buitenlandse handelsrecht, evenals geen embargo's of andere sancties.
2. De opdrachtgever is verplicht alle voor de export benodigde gegevens en bescheiden te verstrekken,
Verzending of import zijn vereist.

9. onmogelijkheid; contractaanpassing

1. Indien levering onmogelijk is, is de opdrachtgever gerechtigd schadevergoeding te vorderen, tenzij EMIT voor de onmogelijkheid niet verantwoordelijk is. De vordering van de klant tot schadevergoeding is echter beperkt tot 10% van de waarde van dat deel van de levering dat wegens de onmogelijkheid niet naar behoren kan worden gebruikt. Deze beperking geldt niet indien er sprake is van aansprakelijkheid in geval van opzet, grove schuld of wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid; een wijziging van de bewijslast ten nadele van de opdrachtgever gaat hiermee niet gepaard.

10. Betalingsvoorwaarden, betalingsachterstand, verrekening en retentierecht

1. Betaling van de koopprijs dient uitsluitend op de opgegeven rekening te geschieden. Betalingen hebben pas schuldverlossende werking op de dag waarop de som van de openstaande bedragen op de rekening is bijgeschreven. De aftrek van contantkorting is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming. Tenzij anders overeengekomen, is de koopprijs onmiddellijk opeisbaar, doch uiterlijk binnen acht dagen.
2. Indien de klant met betaling in gebreke is, is EMIT gerechtigd rente over achterstallige betalingen in rekening te brengen en alle openstaande factuurbedragen, ook de opgeschorte, onmiddellijk opeisbaar te maken of zekerheid te verlangen. Achterstallige rente wordt in rekening gebracht tegen een tarief van 9% per jaar (5% voor particuliere klanten) boven de respectieve basisrente. Dit sluit niet uit dat verdere vorderingen tot schadevergoeding wegens te late betaling worden ingediend.
3. De klant heeft alleen recht op verrekening indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

4. De klant is slechts bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.
5. Voor bestellingen met een totaalbedrag van minder dan € 500 wordt een vast tarief van € 40 in rekening gebracht. Voor hogere ordervolumes geldt een overeenkomstige evenredigheid.
6. De klant heeft alleen een retentierecht met betrekking tot vorderingen uit dezelfde contractuele relatie die onbetwist zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld. In dat laatste geval kan hij bij gebreken in onderdelen van de levering of dienst slechts de betaling inhouden van het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de gebrekkige levering of dienst. Tegenvorderingen van de opdrachtgever wegens plichtsverzuim door EMIT blijven onaangetast.

11. Intrekking en beëindiging van het koopcontract voor particuliere klanten

1. Wij bieden alleen retouren aan aan onze particuliere klanten. Ook hier geldt dit herroepingsrecht niet:

A. Als de door u bestelde goederen uw commerciële of zelfstandige beroepsdoeleinden dienen.
B. Voor goederen die zijn gemaakt volgens speciale specificaties of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften.
C. programmeren en software
d.w.z. Concepten en leveringen van ontwerpen en ontwerpen
e. In geval van levering van audio- of video-opnames of software, indien de verzegelde gegevensdrager door de klant is ontzegeld.
f) Voor goederen die door hun aard niet geschikt zijn voor retournering of die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Herroepingsrecht:

U kunt uw contractuele verklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) of - als de zaak voor de deadline aan u wordt overgelaten, herroepen
– ook herroepen door terugzending van het artikel. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij de
terugkerende levering van soortgelijke goederen niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voordat is voldaan aan onze informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2 in verband met § 1 lid 1 en 2 EGBGB evenals onze verplichtingen volgens § 312g lid 1 zin 1 BGB in verband met artikel 246 § 3 EGBGB. De tijdige verzending van de herroeping of het artikel is voldoende om de herroepingstermijn te halen. De herroeping moet worden gestuurd naar:
https://www.emit.de
EMIT Verkoop + Projecten
De heer Florian Kick
Wilhelm-Ruppert-Str. 38
Gebouw D
51147 Keulen
Fax: +49 (0) 2203 - 1835561
E-mail: info@emit.de
Gevolgen van herroeping:
In het geval van een effectieve herroeping, moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en eventuele voordelen (bijv. rente) worden afgestaan.
Kunt u ons de ontvangen service en voordelen (bijvoorbeeld gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde toestand teruggeven of
probleem, dan moet u ons hiervoor een vergoeding betalen. U hoeft alleen een vergoeding te betalen voor de verslechtering van het artikel en voor elk gebruik dat wordt gemaakt als het gebruik of de verslechtering te wijten is aan een behandeling van het artikel die verder gaat dan het onderzoek naar de eigenschappen en functionaliteit. "Eigenschappen en functionaliteit controleren" betekent het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals mogelijk en gebruikelijk in een winkel.
Verplaatsbare artikelen worden op ons risico geretourneerd. U moet de reguliere kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen de bestelde goederen zijn
en als de prijs van het te retourneren artikel niet hoger is dan 40 euro of als u op het moment van herroeping een hogere prijs van het artikel had
de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling nog niet hebben verstrekt. Anders is het retourneren gratis. Artikelen die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden
bij u opgehaald. Aan verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moet binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u met het verzenden van uw verklaring van herroeping
of het ding voor ons met zijn ontvangstbewijs.
Einde herroeping!

12. Eigendomsvoorbehoud

1. De leveringsartikelen (voorbehouden goederen) blijven eigendom van EMIT totdat alle vorderingen op de klant voortvloeiend uit de zakelijke relatie zijn voldaan.

2. Indien de waarde van alle zekerheidsrechten waarop EMIT recht heeft het bedrag van alle zekerheidsvorderingen met meer dan 20% overschrijdt, zal EMIT op verzoek van de klant een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrijgeven; EMIT heeft het recht om bij vrijgave te kiezen tussen verschillende beveiligingsrechten.
3. Gedurende het bestaan van het eigendomsvoorbehoud is het de klant verboden om zekerheid te verpanden of te stellen en doorverkoop is alleen toegestaan aan wederverkopers in het kader van de normale bedrijfsvoering en alleen op voorwaarde dat de wederverkoper betaling ontvangt van zijn klant of de reservering maakt dat de eigendom pas aan de overgedragen klant toebehoort wanneer deze aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. Indien de klant goederen onder eigendomsvoorbehoud doorverkoopt, cedeert hij reeds zijn toekomstige vorderingen uit de doorverkoop jegens zijn klanten met alle bijkomende rechten - inclusief eventuele saldovorderingen - tot zekerheid aan EMIT, zonder dat verdere bijzondere verklaringen nodig zijn.
5. Indien de gereserveerde goederen samen met andere goederen worden doorverkocht zonder dat voor de gereserveerde goederen een individuele prijs is overeengekomen, wijst de klant aan EMIT dat deel van de totale prijsvordering toe dat overeenkomt met de prijs van de door EMIT gefactureerde gereserveerde goederen.

6. Het is de klant toegestaan de voorbehouden goederen te verwerken of te vermengen of te combineren met andere zaken. De verwerking gebeurt voor EMIT. Het nieuwe artikel wordt beschouwd als gereserveerde goederen.
7. De klant bewaart het voor EMIT gecreëerde nieuwe artikel met de zorg van een voorzichtige zakenman. De klant dient voor eigen rekening tijdig verschuldigde onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit te voeren.
8. EMIT en de opdrachtgever komen reeds overeen dat indien zij worden gecombineerd of vermengd met andere zaken die niet aan EMIT toebehoren, EMIT gerechtigd is tot mede-eigendom van de nieuwe zaak ter hoogte van het aandeel dat voortvloeit uit de verhouding van de waarde van de gecombineerde of gemengde goederen onder eigendomsvoorbehoud tegen de waarde van de resterende goederen op het moment van aansluiting of vermenging.
9. In dit opzicht wordt de nieuwe zaak als voorbehouden goederen beschouwd.

10. De regeling over de cessie van vorderingen is ook van toepassing op de nieuwe zaak.
11. De opdracht geldt echter slechts tot het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de door EMIT gefactureerde verwerkte, gecombineerde of gemengde voorbehouden goederen.
12. Indien de klant de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verbindt met grond of roerende zaken, cedeert hij, zonder dat nadere bijzondere verklaringen nodig zijn, tevens zijn vordering waarop hij recht heeft als vergoeding voor de aansluiting, met alle bijkomende rechten, tot zekerheid ten bedrage van de verhouding van de waarde van de aangesloten zaken onder eigendomsvoorbehoud tot de overige aangesloten zaken op het moment van aansluiting aan EMIT.
13. Tot herroeping is de klant bevoegd overgedragen vorderingen uit de doorverkoop te innen.
14. Indien er een gewichtige reden is, in het bijzonder wanbetaling, staking van betalingen, opening van een insolventieprocedure, protest van facturen of gegronde aanwijzingen van overmatige schuldenlast of dreigend faillissement van de klant, heeft EMIT het recht om de machtiging van de klant tot incasso in te trekken. .
15. EMIT kan de opdracht tot zekerheid ook openbaar maken, de overgedragen vorderingen realiseren en de opdrachtgever na voorafgaande waarschuwing en met inachtneming van een redelijke termijn openbaarmaking van de opdracht tot zekerheid van de klant aan zijn klanten eisen.
16. Op verzoek moet de klant de debiteuren van een aan ons gecedeerde vordering noemen en de debiteuren van de overdracht op de hoogte stellen. Een verpanding of zekerheidsoverdracht van de voorbehouden goederen is verboden.
17. Bij dreigend beslag, verbeurdverklaring of andere beschikkingen of tussenkomsten door derden dient de opdrachtgever EMIT onverwijld op de hoogte te stellen. Indien een gerechtvaardigd belang kan worden gestaafd, dient de opdrachtgever EMIT onverwijld de informatie te verstrekken die nodig is om zijn rechten jegens de opdrachtgever te doen gelden en de benodigde documenten te overhandigen.

18. Bij plichtsverzuim door de klant, in het bijzonder bij betalingsachterstand, heeft EMIT het recht om de overeenkomst te ontbinden nadat een voor de klant gestelde redelijke termijn zonder resultaat is verstreken; de wettelijke bepalingen over de overbodigheid van het stellen van een termijn blijven onaangetast. De opdrachtgever is verplicht zich over te geven.

19. Het terugnemen of doen gelden van het eigendomsvoorbehoud of het beslag op de voorbehouden goederen door EMIT houdt geen terugtrekking uit de overeenkomst in, tenzij EMIT dit uitdrukkelijk heeft verklaard.

13. Materiële gebreken

1. Om garantierechten te doen gelden, is de klant in eerste instantie verplicht om zijn inspectie- en meldingsverplichtingen volgens § 377 HGB correct na te komen.

2. Tenzij langere wettelijke termijnen verplicht zijn, verjaren vorderingen wegens gebreken 12 maanden na levering van de door ons geleverde goederen aan de klant. Hetzelfde geldt voor intrekking en vermindering. Deze termijn is niet van toepassing: - voor zover de wet op grond van §§ 438 lid 1 nr. 2 (gebouwen en objecten voor gebouwen) en
634a lid 1 nr. 2 (constructiefouten) BGB schrijft langere termijnen voor,
- in geval van opzet,
- in geval van frauduleuze verzwijging van het gebrek, evenals:
- bij niet-naleving van een kwaliteitsgarantie.
3. Indien de geleverde goederen of diensten een gebrek vertonen dat reeds bestond op het moment van risico-overgang, hebben wij het recht het gebrek naar ons redelijk oordeel en mits behoorlijke en tijdige melding van gebreken te herstellen of te vervangen. Wij zullen de daaropvolgende verbetering binnen een voor ons redelijke termijn uitvoeren.
4. Aanspraken op vergoeding van kosten door de klant volgens § 445a BGB (verhaal van de verkoper) verjaren ook 12 maanden na het begin van de wettelijke verjaringstermijn, voor zover het laatste contract in de toeleveringsketen geen consument is goederen aankoop.
5. De wettelijke voorschriften inzake opschorting van het verstrijken, opschorten en herstarten van de termijnen blijven onverminderd van kracht.

6. Meldingen van gebreken door de klant moeten onmiddellijk schriftelijk of in tekstvorm worden gedaan aan "info@emit.de".
7. Bij vorderingen wegens gebreken kunnen betalingen door de klant worden ingehouden in een mate die in redelijke verhouding staat tot de opgetreden materiële gebreken.
8. De klant heeft geen retentierecht als zijn vorderingen wegens gebreken verjaard zijn.

9. Indien de melding van gebreken onterecht was, is EMIT gerechtigd vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kosten te vorderen.
10. EMIT wordt binnen een redelijke termijn in de gelegenheid gesteld tot aanvullende prestatie.
11. De klant kan van ons geen aanspraak maken op kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, die voor aanvullende prestatie moesten worden verstrekt.
12. Indien de nakoming achteraf mislukt, kan de opdrachtgever - onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding uitsluitend met betrekking tot het gebrekkige onderdeel conform artikel 6.1 van de Overeenkomst
ontslag nemen of de bezoldiging verminderen.

13. Aanspraken op gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, natuurlijke slijtage of schade ontstaan na risico-overdracht als gevolg van onjuist of onzorgvuldig behandeling, overmatige belasting, ongeschikte uitrusting, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of het gevolg van bijzondere invloeden van buitenaf die niet vereist zijn door het contract, evenals niet-reproduceerbare softwarefouten.
14. Indien de opdrachtgever of derden onoordeelkundige wijzigingen, montage-/demontage- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren, bestaat er geen aanspraak op gebreken voor deze en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
15. Aanspraken van de klant op de kosten die nodig zijn voor de aanvullende prestatie zijn uitgesloten voor zover de kosten stijgen omdat het leveringsitem vervolgens naar een andere locatie dan het filiaal van de klant is verplaatst, tenzij de verhuizing overeenkomt met zijn beoogde gebruik. Dit geldt dienovereenkomstig voor aanspraken van de klant op onkostenvergoeding volgens § 445a BGB (verhaal van de verkoper),
op voorwaarde dat het laatste contract in de toeleveringsketen geen consumentenkoop is.

16. In geval van aanspraak op onkostenvergoeding door de opdrachtgever, dient de meest voordelige oplossing te worden gekozen uit even geschikte middelen voor demontage van de defecte zaak en installatie of bevestiging van de gerepareerde of later geleverde defectvrije zaak. Onevenredige kosten worden door EMIT geweigerd.

17. Regresvorderingen van de klant tegen EMIT volgens § 445a BGB (regres van de verkoper) bestaan alleen voor zover de klant met zijn klant geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijke claims voor gebreken.
18. Schadeclaims van de klant op grond van een materiaalfout zijn uitgesloten. Dit geldt niet in geval van frauduleus verzwijgen van het gebrek, niet-naleving van een kwaliteitsgarantie, letsel aan leven, lichaam of gezondheid en een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door EMIT.
19. Aanspraken op schadevergoeding voor gevolgschade veroorzaakt door een gebrek in door ons geleverde goederen of diensten zijn uitgesloten. De klant heeft alleen verhaalvorderingen op ons voor zover hij geen aanspraken voor gebreken met derden is overeengekomen die het wettelijk minimum overschrijden.

20. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant houdt geen verband met bovenstaande regelgeving.

21. Aanspraken van de klant die verder gaan of afwijken van hetgeen in dit artikel VII is geregeld op grond van een materiaalfout, zijn uitgesloten.
22. Voor zover in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden niet anders is geregeld, zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant, ongeacht de rechtsgrond, met name wegens schending van verplichtingen uit de contractuele relatie en onrechtmatige daad uitgesloten. Dit geldt niet als de aansprakelijkheid als volgt is:
a) volgens de Wet productaansprakelijkheid,
b) in geval van opzet,
c) in geval van grove nalatigheid van eigenaren, wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevenden,
d) in het geval van frauduleus opzet,
e) in geval van niet-naleving van een veronderstelde garantie,
f) wegens verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid, of
g) wegens verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen.


De vordering tot schadevergoeding wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij een ander van de bovengenoemde gevallen van toepassing is. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de opdrachtgever houdt geen verband met bovenstaande regeling.

14. Plaats van uitvoering en jurisdictie

1. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit dit contract is Keulen. Dit contract en alle rechtshandelingen tussen de partijen zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het VN-kooprecht, CISG is uitdrukkelijk uitgesloten.

15. Scheidbaarheidsclausule/gedeeltelijke nietigheid

1. Alle tussen partijen gemaakte bepalingen en afspraken ter nakoming van rechtshandelingen zijn schriftelijk vastgelegd in deze algemene voorwaarden.
2. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden na het sluiten van het contract onwerkzaam of onafdwingbaar zijn of onwerkzaam of onafdwingbaar worden, blijft de werking van andere bepalingen onaangetast. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de gevolgen het dichtst in de buurt komen van het economische doel dat de contractpartijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nastreven. Bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing indien deze AV onvolledig blijken te zijn.

3. Het contract blijft bindend in zijn overige delen, zelfs als afzonderlijke bepalingen juridisch niet effectief zijn. Dit geldt niet als het naleven van het contract voor een partij onredelijk bezwarend zou zijn.

bottom of page